จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 กรกฏาคม 2562