จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2560