จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 สิงหาคม 2560