จำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย)


ข้อมูลล่าสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2564