ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 168 168 26 26 194 194
วิทยาศาสตร์ 92 92 26 26 118 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 5 4 4 9 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 87 87 22 22 109 109
อุตสาหกรรมเกษตร 76 76 76 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 7 7 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 69 69 69 69
รวมทั้งหมด 168 168 26 26 194 194