ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,181 2,181 76 76 2,257 2,257
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 264 264 10 10 274 274
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 115 115 115 115
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 21 21 10 10 31 31
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 128 128 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 384 384 384 384
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 76 76 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 233 233 233 233
วิศวกรรมไฟฟ้า 755 755 755 755
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60
ปวส.ไฟฟ้า 72 72 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 44 44
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 259 259 259 259
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 167 167 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 153 153 153 153
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 368 368 40 40 408 408
ปวส.ช่างก่อสร้าง 78 78 36 36 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 290 290 4 4 294 294
วิศวกรรมอุตสาหการ 410 410 26 26 436 436
ปวส.ช่างโลหะ 76 76 76 76
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 72 72
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 262 262 26 26 288 288
รวมทั้งหมด 2,181 2,181 76 76 2,257 2,257