ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 107 107 107 107
การออกแบบ 107 107 107 107
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 106 106 106 106
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 107 107 107 107