ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 509 509 509 509
บริหารธุรกิจ 447 447 447 447
ปวส.การจัดการ 81 81 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 57 57 57
บธ.บ.การจัดการ 193 193 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 116 116 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 59 59 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 59 59
รวมทั้งหมด 509 509 509 509