ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,034 3,034 2,237 2,237 5,271 5,271
บริหารธุรกิจ 1,886 1,886 1,516 1,516 3,402 3,402
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 73 73 73 73
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 253 253 253 253
บธ.บ.การจัดการ 479 479 420 420 899 899
บธ.บ.การตลาด 363 363 481 481 844 844
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 280 280 307 307 587 587
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 404 404 308 308 712 712
บัญชี 761 761 498 498 1,259 1,259
ปวส.การบัญชี 117 117 117 117
บช.บ.การบัญชี 644 644 498 498 1,142 1,142
ศิลปศาสตร์ 387 387 223 223 610 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 287 287 160 160 447 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 100 100 63 63 163 163
รวมทั้งหมด 3,034 3,034 2,237 2,237 5,271 5,271