ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,519 1,519 57 57 1,576 1,576
บริหารธุรกิจ 916 916 23 23 939 939
ปวส.การจัดการ 117 117 117 117
ปวส.การตลาด 44 44 44 44
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 63 63 63 63
บธ.บ.การจัดการ 318 318 18 18 336 336
บธ.บ.การตลาด 154 154 154 154
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 220 220 5 5 225 225
บัญชี 417 417 34 34 451 451
ปวส.การบัญชี 63 63 63 63
บช.บ.การบัญชี 354 354 34 34 388 388
ศิลปศาสตร์ 186 186 186 186
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 123 123 123 123
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 63 63 63 63
รวมทั้งหมด 1,519 1,519 57 57 1,576 1,576