ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 766 766 2 2 768 768
พืชศาสตร์ 262 262 262 262
ปวส.พืชศาสตร์ 16 16 16 16
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 104 104 104 104
วท.บ.พืชศาสตร์ 139 139 139 139
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 169 169 169 169
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 134 134 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 210 210 210 210
ปวส.สัตวศาสตร์ 10 10 10 10
ปวส.ประมง 8 8 8 8
วท.บ.สัตวศาสตร์ 145 145 145 145
วท.บ.ประมง 47 47 47 47
อุตสาหกรรมเกษตร 125 125 2 2 127 127
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 109 109 109 109
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 13 13 13 13
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 2 2 5 5
รวมทั้งหมด 766 766 2 2 768 768