ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,053 1,053 148 148 1,201 1,201
วิศวกรรมไฟฟ้า 532 532 101 101 633 633
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 39 39 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 247 247 101 101 348 348
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 90 90 90 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 274 274 37 37 311 311
ปวส.ช่างโยธา 20 20 20 20
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 254 254 37 37 291 291
วิศวกรรมอุตสาหการ 247 247 10 10 257 257
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 182 182 10 10 192 192
รวมทั้งหมด 1,053 1,053 148 148 1,201 1,201