ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 104 104 104 104
การออกแบบ 104 104 104 104
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 103 103 103 103
ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 104 104 104 104