ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 484 484 484 484
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 395 395 395 395
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 225 225 225 225
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 85 85 85 85
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 85 85 85 85
สหวิทยาการ 89 89 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 13 13 13 13
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 76 76 76 76
รวมทั้งหมด 484 484 484 484