ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 416 416 81 81 497 497
วิศวกรรมเครื่องกล 153 153 25 25 178 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 104 104 25 25 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 37 37 178 178
ปวส.ไฟฟ้า 47 47 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 94 94 37 37 131 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 122 122 19 19 141 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 28 28 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 94 94 19 19 113 113
รวมทั้งหมด 416 416 81 81 497 497