ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 152 152 22 22 174 174
วิทยาศาสตร์ 87 87 22 22 109 109
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 5 3 3 8 8
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 82 82 19 19 101 101
อุตสาหกรรมเกษตร 65 65 65 65
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 65 65 65 65
รวมทั้งหมด 152 152 22 22 174 174