ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2,768 2,768 2,023 2,023 4,791 4,791
บริหารธุรกิจ 1,732 1,732 1,372 1,372 3,104 3,104
ปวส.การจัดการ 34 34 34 34
ปวส.การตลาด 62 62 62 62
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 230 230 230 230
บธ.บ.การจัดการ 453 453 389 389 842 842
บธ.บ.การตลาด 341 341 446 446 787 787
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 232 232 271 271 503 503
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 380 380 266 266 646 646
บัญชี 673 673 434 434 1,107 1,107
ปวส.การบัญชี 111 111 111 111
บช.บ.การบัญชี 562 562 434 434 996 996
ศิลปศาสตร์ 363 363 217 217 580 580
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 267 267 155 155 422 422
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 96 96 62 62 158 158
รวมทั้งหมด 2,768 2,768 2,023 2,023 4,791 4,791