ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 รวม <2 รวม <2 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2,882 2,882 1,313 1,313 4,195 4,195
วิศวกรรมเครื่องกล 644 644 276 276 920 920
ปวส.ช่างยนต์ 65 65 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 127 127 127 127
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 80 80 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 271 271 197 197 468 468
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 77 77 69 69 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 10 10 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 1,079 1,079 617 617 1,696 1,696
ปวส.ไฟฟ้า 76 76 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 105 105 40 40 145 145
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 92 92 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 211 211 191 191 402 402
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 227 227 215 215 442 442
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 214 72 72 286 286
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 206 206 206 206
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 529 529 129 129 658 658
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 157 157 157 157
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 124 124 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 248 248 129 129 377 377
วิศวกรรมอุตสาหการ 630 630 291 291 921 921
ปวส.ช่างกลโรงงาน 65 65 65 65
ปวส.ช่างโลหะ 53 53 53 53
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 71 71 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 153 153 81 81 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 252 252 54 54 306 306
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 107 107 2 2 109 109
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 83 83 83 83
รวมทั้งหมด 2,882 2,882 1,313 1,313 4,195 4,195