ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 141 200 137 48 219 771 26 141 200 137 48 219 771
บริหารธุรกิจ 22 98 122 69 23 69 403 22 98 122 69 23 69 403
บธ.บ.การจัดการ 6 46 51 24 7 27 161 6 46 51 24 7 27 161
บธ.บ.การตลาด 9 31 38 25 11 20 134 9 31 38 25 11 20 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 21 33 20 5 22 108 7 21 33 20 5 22 108
บัญชี 2 38 65 63 25 77 270 2 38 65 63 25 77 270
บช.บ.การบัญชี 2 38 65 63 25 77 270 2 38 65 63 25 77 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 73 73 73 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 73 73 73 73
ศิลปศาสตร์ 2 5 13 5 25 2 5 13 5 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 5 13 5 25 2 5 13 5 25
รวมทั้งหมด 26 141 200 137 48 219 771 26 141 200 137 48 219 771