ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 80 295 203 97 10 215 900 15 53 38 4 1 111 95 348 241 101 11 215 1,011
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 27 36 27 91 1 27 36 27 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 11 27 21 59 11 27 21 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 16 9 6 32 1 16 9 6 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 121 121 121 121
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 121 121 121 121
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 93 78 33 6 36 269 2 27 30 4 1 64 25 120 108 37 7 36 333
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 18 66 61 21 6 36 208 2 27 30 4 1 64 20 93 91 25 7 36 272
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 18 14 11 46 3 18 14 11 46
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 7 3 1 13 2 7 3 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 31 102 41 18 1 25 218 8 22 7 37 39 124 48 18 1 25 255
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 102 41 18 1 25 218 8 22 7 37 39 124 48 18 1 25 255
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 73 48 19 3 33 201 5 4 1 10 30 77 49 19 3 33 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 14 16 12 1 48 5 14 16 12 1 48
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 20 59 32 7 2 33 153 5 4 1 10 25 63 33 7 2 33 163
รวมทั้งหมด 80 295 203 97 10 215 900 15 53 38 4 1 111 95 348 241 101 11 215 1,011