ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 103 264 255 185 87 344 1,238 6 12 11 5 4 38 17 17 109 276 266 190 91 361 1,293
บริหารธุรกิจ 65 145 140 66 26 166 608 6 12 11 5 4 38 17 17 71 157 151 71 30 183 663
ปวส.การจัดการ 3 11 13 3 2 32 3 11 13 3 2 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 21 11 7 1 51 11 21 11 7 1 51
บธ.บ.การจัดการ 14 33 49 15 10 68 189 6 12 6 2 26 7 7 20 45 55 15 12 75 222
บธ.บ.การตลาด 16 40 23 7 1 42 129 16 40 23 7 1 42 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 21 40 44 34 12 56 207 5 5 2 12 10 10 21 40 49 39 14 66 229
บัญชี 22 77 74 78 40 116 407 22 77 74 78 40 116 407
ปวส.การบัญชี 2 8 9 6 10 35 2 8 9 6 10 35
บช.บ.การบัญชี 20 69 65 72 30 116 372 20 69 65 72 30 116 372
ศิลปศาสตร์ 16 42 41 41 21 62 223 16 42 41 41 21 62 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 15 21 15 8 24 89 6 15 21 15 8 24 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 27 20 26 13 38 134 10 27 20 26 13 38 134
รวมทั้งหมด 103 264 255 185 87 344 1,238 6 12 11 5 4 38 17 17 109 276 266 190 91 361 1,293