ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 13 36 33 18 5 51 156 1 3 5 9 14 36 36 23 5 51 165
วิทยาศาสตร์ 7 27 17 4 1 20 76 1 3 5 9 8 27 20 9 1 20 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 2 3 1 1 2 2 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 25 17 4 1 20 73 3 5 8 6 25 20 9 1 20 81
อุตสาหกรรมเกษตร 6 9 16 14 4 31 80 6 9 16 14 4 31 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 6 9 16 14 4 31 80 6 9 16 14 4 31 80
รวมทั้งหมด 13 36 33 18 5 51 156 1 3 5 9 14 36 36 23 5 51 165