ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5 10 31 17 7 31 101 5 10 31 17 7 31 101
การออกแบบ 5 10 31 17 7 31 101 5 10 31 17 7 31 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 5 10 31 17 7 31 101 5 10 31 17 7 31 101
รวมทั้งหมด 5 10 31 17 7 31 101 5 10 31 17 7 31 101