ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 153 159 114 52 179 688 31 153 159 114 52 179 688
บริหารธุรกิจ 27 105 97 59 14 89 391 27 105 97 59 14 89 391
บธ.บ.การจัดการ 13 60 58 22 5 44 202 13 60 58 22 5 44 202
บธ.บ.การตลาด 4 13 11 13 1 20 62 4 13 11 13 1 20 62
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 32 28 24 8 25 127 10 32 28 24 8 25 127
บัญชี 4 40 49 35 22 77 227 4 40 49 35 22 77 227
บช.บ.การบัญชี 4 40 49 35 22 77 227 4 40 49 35 22 77 227
ศิลปศาสตร์ 8 13 20 16 13 70 8 13 20 16 13 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 13 20 16 13 70 8 13 20 16 13 70
รวมทั้งหมด 31 153 159 114 52 179 688 31 153 159 114 52 179 688