ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 126 87 46 26 103 420 32 126 87 46 26 103 420
พืชศาสตร์ 13 51 42 20 13 139 13 51 42 20 13 139
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 2 1 1 2
ปวส.พืชศาสตร์ 1 7 1 9 1 7 1 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 49 35 20 12 128 12 49 35 20 12 128
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 84 84 84 84
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 18 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 66 66
วิทยาศาสตร์ 7 26 13 11 3 7 67 7 26 13 11 3 7 67
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 9 1 1 14 3 9 1 1 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 17 12 8 2 7 50 4 17 12 8 2 7 50
สัตวศาสตร์และประมง 11 36 26 11 2 86 11 36 26 11 2 86
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 4 5 1 4 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 27 16 8 2 63 10 27 16 8 2 63
วท.บ.ประมง 1 8 6 2 17 1 8 6 2 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 1 13 6 4 8 12 44 1 13 6 4 8 12 44
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 13 6 3 5 11 39 1 13 6 3 5 11 39
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 1 5 1 3 1 5
รวมทั้งหมด 32 126 87 46 26 103 420 32 126 87 46 26 103 420