ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 19 68 38 10 5 32 172 19 68 38 10 5 32 172
วิศวกรรมเครื่องกล 16 48 21 2 1 23 111 16 48 21 2 1 23 111
ปวส.ช่างยนต์ 13 31 7 23 74 13 31 7 23 74
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 17 14 2 1 37 3 17 14 2 1 37
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 16 12 6 4 9 50 3 16 12 6 4 9 50
ปวส.ไฟฟ้า 6 7 5 4 9 31 6 7 5 4 9 31
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 3 10 5 1 19 3 10 5 1 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 4 5 2 11 4 5 2 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 5 2 11 4 5 2 11
รวมทั้งหมด 19 68 38 10 5 32 172 19 68 38 10 5 32 172