ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 70 90 41 20 135 382 26 70 90 41 20 135 382
บริหารธุรกิจ 21 62 83 32 15 124 337 21 62 83 32 15 124 337
ปวส.การจัดการ 5 17 7 4 15 48 5 17 7 4 15 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4 8 1 20 39 6 4 8 1 20 39
บธ.บ.การจัดการ 10 33 48 15 5 49 160 10 33 48 15 5 49 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 20 12 10 40 90 8 20 12 10 40 90
ศิลปศาสตร์ 5 8 7 9 5 11 45 5 8 7 9 5 11 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 8 7 9 5 11 45 5 8 7 9 5 11 45
รวมทั้งหมด 26 70 90 41 20 135 382 26 70 90 41 20 135 382