ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 203 153 95 38 264 789 1 1 2 37 203 153 96 38 264 791
พืชศาสตร์ 11 55 41 25 12 61 205 11 55 41 25 12 61 205
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 1 2 19 36 6 6 2 1 2 19 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 5 49 39 24 10 42 169 5 49 39 24 10 42 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 3 19 9 8 5 11 55 3 19 9 8 5 11 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 19 9 8 5 11 55 3 19 9 8 5 11 55
สัตวศาสตร์และประมง 14 80 58 41 18 108 319 14 80 58 41 18 108 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 9 3 2 1 29 45 1 9 3 2 1 29 45
ปวส.ประมง 2 7 2 1 1 17 30 2 7 2 1 1 17 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 36 40 29 16 53 179 5 36 40 29 16 53 179
วท.บ.ประมง 6 28 13 9 9 65 6 28 13 9 9 65
อุตสาหกรรมเกษตร 8 49 45 21 3 81 207 1 1 2 9 49 45 22 3 81 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 7 7 6 38 60 2 7 7 6 38 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 3 4 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 17 14 7 3 11 56 4 17 14 7 3 11 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 25 23 8 29 87 2 25 23 8 29 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 36 203 153 95 38 264 789 1 1 2 37 203 153 96 38 264 791