ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 117 566 689 528 155 866 2,921 186 622 464 203 37 17 1,529 285 285 303 1,188 1,153 731 192 1,168 4,735
บริหารธุรกิจ 98 385 425 268 76 582 1,834 138 401 297 132 26 17 1,011 210 210 236 786 722 400 102 809 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 6 23 9 4 1 43 6 23 9 4 1 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 17 68 47 29 10 69 240 17 68 47 29 10 69 240
บธ.บ.การจัดการ 25 91 109 69 17 172 483 49 131 80 27 1 13 301 33 33 74 222 189 96 18 218 817
บธ.บ.การตลาด 11 57 92 87 19 134 400 37 105 104 70 22 4 342 117 117 48 162 196 157 41 255 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 37 68 48 17 92 265 10 64 76 29 2 181 13 101 144 77 19 92 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 107 100 31 12 115 401 42 101 37 6 1 187 36 36 78 208 137 37 13 151 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 7 120 177 147 42 173 666 40 151 105 35 5 336 37 37 47 271 282 182 47 210 1,039
ปวส.การบัญชี 2 22 14 8 5 51 2 22 14 8 5 51
บช.บ.การบัญชี 5 98 163 139 37 173 615 40 151 105 35 5 336 37 37 45 249 268 174 42 210 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 12 61 87 113 37 96 406 8 70 62 36 6 182 38 38 20 131 149 149 43 134 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 12 53 59 71 21 70 286 7 48 42 22 5 124 19 101 101 93 26 70 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 28 42 16 26 120 1 22 20 14 1 58 38 38 1 30 48 56 17 64 216
รวมทั้งหมด 117 566 689 528 155 866 2,921 186 622 464 203 37 17 1,529 285 285 303 1,188 1,153 731 192 1,168 4,735