ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 194 779 708 364 75 856 2,976 141 458 321 96 24 1 1,041 117 117 335 1,237 1,029 460 99 974 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 128 130 65 7 102 453 21 128 130 65 7 102 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 33 53 34 5 28 153 33 53 34 5 28 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 70 56 15 1 46 207 19 70 56 15 1 46 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 25 21 16 1 28 93 2 25 21 16 1 28 93
วิศวกรรมเครื่องกล 55 175 161 86 13 193 683 42 103 61 23 7 236 97 278 222 109 20 193 919
ปวส.ช่างยนต์ 13 17 9 5 32 76 13 17 9 5 32 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 1 6 5 1 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 13 39 32 13 26 123 13 39 32 13 26 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 12 58 74 53 12 103 312 27 76 54 16 3 176 39 134 128 69 15 103 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 18 30 4 54 15 27 7 2 51 17 45 37 6 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 38 15 8 29 105 15 38 15 8 29 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 1 3 7 5 4 9 8 5 3 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 53 207 204 118 29 242 853 57 217 146 29 12 1 462 103 103 110 424 350 147 41 346 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 14 3 1 21 3 14 3 1 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 11 12 2 33 69 2 9 11 12 2 33 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 9 17 10 4 4 34 78 7 7 13 7 3 37 64 64 16 24 23 11 7 98 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 35 63 55 13 79 251 10 68 53 11 1 1 144 34 34 16 103 116 66 14 114 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 17 69 61 18 2 95 262 20 79 51 5 155 37 148 112 23 2 95 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 5 24 22 5 1 57 5 24 22 5 1 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 63 56 28 5 168 15 39 7 1 62 31 102 63 29 5 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 1 4 7 7 5 5 10 6 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 22 107 94 31 13 99 366 24 50 28 9 111 46 157 122 40 13 99 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 32 41 11 32 121 5 32 41 11 32 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 17 75 53 20 13 67 245 24 50 28 9 111 41 125 81 29 13 67 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 162 119 64 13 220 621 18 88 86 35 5 232 14 14 61 250 205 99 18 234 867
ปวส.ช่างโลหะ 5 17 5 5 16 48 5 17 5 5 16 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 15 20 1 42 14 14 6 15 20 1 14 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 11 11 2 25 56 7 11 11 2 25 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 67 71 43 11 105 316 10 16 16 7 2 51 29 83 87 50 13 105 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 29 36 7 2 76 2 29 36 7 2 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 19 71 32 5 74 201 6 37 19 1 63 25 108 51 6 74 264
รวมทั้งหมด 194 779 708 364 75 856 2,976 141 458 321 96 24 1 1,041 117 117 335 1,237 1,029 460 99 974 4,134