ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 57 329 468 385 85 388 1,712 15 51 35 16 10 127 72 380 503 401 95 388 1,839
การออกแบบ 17 96 118 134 45 143 553 15 51 35 16 10 127 32 147 153 150 55 143 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 3 14 21 38 20 37 133 15 51 35 16 10 127 18 65 56 54 30 37 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 26 49 64 17 42 200 2 26 49 64 17 42 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 12 56 48 32 8 58 214 12 56 48 32 8 58 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 6 6 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 13 81 77 34 5 74 284 13 81 77 34 5 74 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 7 61 46 23 4 55 196 7 61 46 23 4 55 196
ทล.บ.เซรามิก 6 20 31 11 1 19 88 6 20 31 11 1 19 88
ศิลปกรรม 10 66 121 81 12 86 376 10 66 121 81 12 86 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 10 66 121 81 12 86 376 10 66 121 81 12 86 376
สถาปัตยกรรม 17 86 152 136 23 85 499 17 86 152 136 23 85 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 10 8 19 1 10 8 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 26 54 52 10 35 182 5 26 54 52 10 35 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 11 50 90 84 13 50 298 11 50 90 84 13 50 298
รวมทั้งหมด 57 329 468 385 85 388 1,712 15 51 35 16 10 127 72 380 503 401 95 388 1,839