ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 37 122 145 99 37 9 449 37 122 145 99 37 9 449
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 28 104 125 90 34 381 28 104 125 90 34 381
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 60 71 56 23 224 14 60 71 56 23 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 22 24 19 9 79 5 22 24 19 9 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 22 30 15 2 78 9 22 30 15 2 78
สหวิทยาการ 9 18 20 9 3 9 68 9 18 20 9 3 9 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 4 2 6 4 2 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 9 14 18 9 3 9 62 9 14 18 9 3 9 62
รวมทั้งหมด 37 122 145 99 37 9 449 37 122 145 99 37 9 449