ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 52 167 265 235 74 528 1,321 1 1 5 6 3 5 21 23 23 53 168 270 241 77 556 1,365
บริหารธุรกิจ 42 123 156 108 23 321 773 3 3 2 5 13 8 8 42 123 159 111 25 334 794
ปวส.การจัดการ 15 16 8 9 41 89 15 16 8 9 41 89
ปวส.การตลาด 2 6 9 2 1 28 48 2 6 9 2 1 28 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 8 5 3 2 11 33 4 8 5 3 2 11 33
บธ.บ.การจัดการ 13 46 67 42 6 113 287 3 3 2 5 13 8 8 13 46 70 45 8 126 308
บธ.บ.การตลาด 4 16 33 27 5 68 153 4 16 33 27 5 68 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 31 34 25 9 60 163 4 31 34 25 9 60 163
บัญชี 4 23 70 79 39 165 380 1 1 2 3 1 8 15 15 5 24 72 82 40 180 403
ปวส.การบัญชี 1 7 7 8 2 23 48 1 7 7 8 2 23 48
บช.บ.การบัญชี 3 16 63 71 37 142 332 1 1 2 3 1 8 15 15 4 17 65 74 38 157 355
ศิลปศาสตร์ 6 21 39 48 12 42 168 6 21 39 48 12 42 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 11 21 34 6 31 106 3 11 21 34 6 31 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 10 18 14 6 11 62 3 10 18 14 6 11 62
รวมทั้งหมด 52 167 265 235 74 528 1,321 1 1 5 6 3 5 21 23 23 53 168 270 241 77 556 1,365