ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 ไม่ระบุ รวม ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 121 130 100 39 138 555 1 1 2 1 1 27 121 130 100 40 140 558
พืชศาสตร์ 13 48 46 35 12 39 193 1 1 13 48 46 35 12 40 194
ปวส.พืชศาสตร์ 3 4 6 13 3 4 6 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 14 10 4 1 8 42 5 14 10 4 1 8 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 31 36 27 10 22 134 8 31 36 27 10 22 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 3 4 1 1 1 4 5
สัตวศาสตร์และประมง 13 56 69 48 18 51 255 13 56 69 48 18 51 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 6 3 1 11 23 2 6 3 1 11 23
ปวส.ประมง 1 2 2 1 7 13 1 2 2 1 7 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 9 34 46 38 14 19 160 9 34 46 38 14 19 160
วท.บ.ประมง 1 14 18 8 4 14 59 1 14 18 8 4 14 59
อุตสาหกรรมเกษตร 1 17 15 17 9 48 107 1 1 2 1 17 15 17 10 49 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 6 1 2 3 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 15 13 14 8 42 93 1 15 13 14 8 42 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 1 1 4 2 1 1 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 3 4 1 1 2 2 4 6
รวมทั้งหมด 27 121 130 100 39 138 555 1 1 2 1 1 27 121 130 100 40 140 558