ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 31 67 59 19 2 37 215 4 7 20 10 1 42 35 74 79 29 3 37 257
วิศวกรรมเครื่องกล 7 28 23 6 2 8 74 1 4 5 1 11 8 32 28 7 2 8 85
ปวส.ช่างยนต์ 2 5 7 5 8 27 2 5 7 5 8 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 8 4 4 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 5 19 12 1 2 39 1 4 5 1 11 6 23 17 2 2 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 24 27 7 18 81 2 13 8 1 24 5 26 40 15 1 18 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 14 6 18 44 3 3 14 6 18 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 21 13 1 37 2 13 8 1 24 2 23 26 9 1 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 15 9 6 11 60 3 1 2 1 7 22 16 11 7 11 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 2 1 2 11 21 5 2 1 2 11 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 14 13 8 4 39 3 1 2 1 7 17 14 10 5 46
รวมทั้งหมด 31 67 59 19 2 37 215 4 7 20 10 1 42 35 74 79 29 3 37 257