ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 37 157 248 229 104 1 776 37 157 248 229 104 1 776
บริหารธุรกิจ 25 86 143 119 32 1 406 25 86 143 119 32 1 406
บธ.บ.การจัดการ 9 42 69 33 10 1 164 9 42 69 33 10 1 164
บธ.บ.การตลาด 8 21 41 51 13 134 8 21 41 51 13 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 23 33 35 9 108 8 23 33 35 9 108
บัญชี 5 52 75 86 56 274 5 52 75 86 56 274
บช.บ.การบัญชี 5 52 75 86 56 274 5 52 75 86 56 274
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 6 10 21 18 16 71 6 10 21 18 16 71
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 6 10 21 18 16 71 6 10 21 18 16 71
ศิลปศาสตร์ 1 9 9 6 25 1 9 9 6 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 9 9 6 25 1 9 9 6 25
รวมทั้งหมด 37 157 248 229 104 1 776 37 157 248 229 104 1 776