ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 121 382 375 256 129 1,263 10 12 9 6 3 40 3 5 2 6 1 17 134 399 386 268 133 1,320
บริหารธุรกิจ 72 213 191 105 41 622 10 12 9 6 3 40 3 5 2 6 1 17 85 230 202 117 45 679
ปวส.การจัดการ 1 13 15 6 1 36 1 13 15 6 1 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 31 16 6 1 57 3 31 16 6 1 57
บธ.บ.การจัดการ 23 54 69 28 15 189 10 11 2 1 2 26 2 4 1 7 35 69 72 29 17 222
บธ.บ.การตลาด 22 58 29 16 5 130 22 58 29 16 5 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 23 57 62 49 19 210 1 7 5 1 14 1 1 1 6 1 10 24 59 70 60 21 234
บัญชี 27 112 124 96 59 418 27 112 124 96 59 418
ปวส.การบัญชี 2 11 7 5 10 35 2 11 7 5 10 35
บช.บ.การบัญชี 25 101 117 91 49 383 25 101 117 91 49 383
ศิลปศาสตร์ 22 57 60 55 29 223 22 57 60 55 29 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 19 28 22 9 89 11 19 28 22 9 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 38 32 33 20 134 11 38 32 33 20 134
รวมทั้งหมด 121 382 375 256 129 1,263 10 12 9 6 3 40 3 5 2 6 1 17 134 399 386 268 133 1,320