ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 26 46 44 30 10 156 1 2 6 9 27 46 46 36 10 165
วิทยาศาสตร์ 12 29 25 6 4 76 1 2 6 9 13 29 27 12 4 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 2 3 1 1 2 2 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 27 25 6 4 73 2 6 8 11 27 27 12 4 81
อุตสาหกรรมเกษตร 14 17 19 24 6 80 14 17 19 24 6 80
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 14 17 19 24 6 80 14 17 19 24 6 80
รวมทั้งหมด 26 46 44 30 10 156 1 2 6 9 27 46 46 36 10 165