ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 491 796 637 280 59 2,263 6 26 6 6 3 47 497 822 643 286 62 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 13 48 111 94 16 282 1 6 3 10 14 48 111 100 19 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 20 64 29 9 128 6 20 64 29 9 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 4 7 15 15 4 45 1 6 3 10 5 7 15 21 7 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 21 32 50 3 109 3 21 32 50 3 109
วิศวกรรมเครื่องกล 118 164 86 23 10 401 118 164 86 23 10 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 29 24 27 6 1 87 29 24 27 6 1 87
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 25 3 2 86 28 28 25 3 2 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 112 34 14 7 228 61 112 34 14 7 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 150 235 232 95 26 738 150 235 232 95 26 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 32 21 7 3 1 64 32 21 7 3 1 64
ปวส.ไฟฟ้า 6 15 23 22 10 76 6 15 23 22 10 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 26 9 1 4 58 18 26 9 1 4 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 80 104 46 7 261 24 80 104 46 7 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 63 55 40 12 2 172 63 55 40 12 2 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7 38 49 11 2 107 7 38 49 11 2 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 102 192 89 26 3 412 5 14 1 20 107 206 90 26 3 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 45 31 11 4 91 4 12 1 17 49 43 12 4 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 161 78 22 3 321 1 2 3 58 163 78 22 3 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 108 157 119 42 4 430 12 5 17 108 169 124 42 4 447
ปวส.ช่างโลหะ 26 30 13 2 71 26 30 13 2 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 31 24 19 9 2 85 31 24 19 9 2 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 51 103 87 31 2 274 12 5 17 51 115 92 31 2 291
รวมทั้งหมด 491 796 637 280 59 2,263 6 26 6 6 3 47 497 822 643 286 62 2,310