ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 165 196 120 54 179 745 31 165 196 120 54 179 745
บริหารธุรกิจ 27 107 102 61 14 89 400 27 107 102 61 14 89 400
บธ.บ.การจัดการ 13 60 59 23 5 44 204 13 60 59 23 5 44 204
บธ.บ.การตลาด 4 14 11 13 1 20 63 4 14 11 13 1 20 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 10 33 32 25 8 25 133 10 33 32 25 8 25 133
บัญชี 4 50 81 39 24 77 275 4 50 81 39 24 77 275
บช.บ.การบัญชี 4 50 81 39 24 77 275 4 50 81 39 24 77 275
ศิลปศาสตร์ 8 13 20 16 13 70 8 13 20 16 13 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 8 13 20 16 13 70 8 13 20 16 13 70
รวมทั้งหมด 31 165 196 120 54 179 745 31 165 196 120 54 179 745