ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 27 70 91 41 20 135 384 27 70 91 41 20 135 384
บริหารธุรกิจ 22 62 84 32 15 124 339 22 62 84 32 15 124 339
ปวส.การจัดการ 6 17 7 4 15 49 6 17 7 4 15 49
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 4 8 1 20 39 6 4 8 1 20 39
บธ.บ.การจัดการ 10 33 49 15 5 49 161 10 33 49 15 5 49 161
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 20 12 10 40 90 8 20 12 10 40 90
ศิลปศาสตร์ 5 8 7 9 5 11 45 5 8 7 9 5 11 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 8 7 9 5 11 45 5 8 7 9 5 11 45
รวมทั้งหมด 27 70 91 41 20 135 384 27 70 91 41 20 135 384