ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 28 72 73 24 52 251 2 28 72 73 24 52 251
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 48 70 22 20 167 7 48 70 22 20 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 17 27 9 11 67 3 17 27 9 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 7 22 8 1 39 1 7 22 8 1 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 24 21 5 8 61 3 24 21 5 8 61
วิศวกรรมเครื่องกล 2 21 24 3 2 32 84 2 21 24 3 2 32 84
ปวส.ช่างยนต์ 2 21 24 3 2 32 84 2 21 24 3 2 32 84
รวมทั้งหมด 2 28 72 73 24 52 251 2 28 72 73 24 52 251