ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 721 979 806 273 15 3,004 156 663 511 208 40 1,578 54 58 54 53 65 1 285 420 1,442 1,544 1,067 378 16 4,867
บริหารธุรกิจ 171 494 618 457 130 1,870 101 439 333 137 34 1,044 40 36 32 43 58 1 210 312 969 983 637 222 1 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 5 24 10 4 43 5 24 10 4 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 31 75 66 53 15 240 31 75 66 53 15 240
บธ.บ.การจัดการ 41 132 168 124 27 492 36 141 92 36 2 307 6 6 12 9 33 83 279 272 169 29 832
บธ.บ.การตลาด 19 75 135 133 40 402 28 112 118 63 27 348 13 19 16 29 39 1 117 60 206 269 225 106 1 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 18 44 99 93 29 283 6 75 75 31 4 191 24 119 174 124 33 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 57 142 140 50 19 408 31 111 48 7 1 198 21 10 4 1 36 109 263 192 58 20 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 4 19 24 1 4 19 24
บัญชี 22 158 241 213 81 715 47 151 119 31 3 351 6 14 14 2 1 37 75 323 374 246 85 1,103
ปวส.การบัญชี 1 24 19 4 6 54 1 24 19 4 6 54
บช.บ.การบัญชี 21 134 222 209 75 661 47 151 119 31 3 351 6 14 14 2 1 37 74 299 355 242 79 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 17 69 120 136 62 404 8 73 59 40 3 183 8 8 8 8 6 38 33 150 187 184 71 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 58 89 82 39 284 6 50 42 24 3 125 22 108 131 106 42 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 11 31 54 23 120 2 23 17 16 58 8 8 8 8 6 38 11 42 56 78 29 216
รวมทั้งหมด 210 721 979 806 273 15 3,004 156 663 511 208 40 1,578 54 58 54 53 65 1 285 420 1,442 1,544 1,067 378 16 4,867