ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 44 126 144 99 38 451 44 126 144 99 38 451
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 28 103 125 90 34 380 28 103 125 90 34 380
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 21 30 15 2 77 9 21 30 15 2 77
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 5 22 24 19 9 79 5 22 24 19 9 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 14 60 71 56 23 224 14 60 71 56 23 224
สหวิทยาการ 16 23 19 9 4 71 16 23 19 9 4 71
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 16 18 18 9 4 65 16 18 18 9 4 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 5 1 6 5 1 6
รวมทั้งหมด 44 126 144 99 38 451 44 126 144 99 38 451