ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 99 265 452 409 155 24 1,404 2 7 11 7 3 30 2 1 10 7 3 23 103 273 473 423 161 24 1,457
บริหารธุรกิจ 69 184 271 194 61 23 802 1 3 4 3 2 13 1 6 1 8 70 188 281 198 63 23 823
ปวส.การจัดการ 10 32 23 21 3 89 10 32 23 21 3 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 12 9 5 2 33 5 12 9 5 2 33
ปวส.การตลาด 11 17 11 6 3 48 11 17 11 6 3 48
บธ.บ.การจัดการ 13 57 121 81 21 23 316 1 3 4 3 2 13 1 6 1 8 14 61 131 85 23 23 337
บธ.บ.การตลาด 13 29 52 42 17 153 13 29 52 42 17 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 37 55 39 15 163 17 37 55 39 15 163
บัญชี 11 58 130 152 74 1 426 1 4 7 4 1 17 2 4 6 3 15 14 62 141 162 78 1 458
ปวส.การบัญชี 13 12 17 6 48 13 12 17 6 48
บช.บ.การบัญชี 11 45 118 135 68 1 378 1 4 7 4 1 17 2 4 6 3 15 14 49 129 145 72 1 410
ศิลปศาสตร์ 19 23 51 63 20 176 19 23 51 63 20 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 32 43 11 114 14 14 32 43 11 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 9 19 20 9 62 5 9 19 20 9 62
รวมทั้งหมด 99 265 452 409 155 24 1,404 2 7 11 7 3 30 2 1 10 7 3 23 103 273 473 423 161 24 1,457