ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม >3.5 ไม่ระบุ รวม 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 49 162 167 122 67 6 573 1 1 2 1 1 49 162 167 123 68 7 576
พืชศาสตร์ 17 52 59 47 23 5 203 1 1 17 52 59 48 23 5 204
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 1 13 4 4 4 1 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 14 17 10 1 2 50 6 14 17 10 1 2 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 34 38 32 18 3 136 11 34 38 32 18 3 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 3 4 1 1 2 3 5
สัตวศาสตร์และประมง 23 79 78 55 28 263 23 79 78 55 28 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 5 8 4 3 23 3 5 8 4 3 23
ปวส.ประมง 6 3 2 2 13 6 3 2 2 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 51 48 41 21 167 6 51 48 41 21 167
วท.บ.ประมง 8 20 20 8 4 60 8 20 20 8 4 60
อุตสาหกรรมเกษตร 9 31 30 20 16 1 107 1 1 2 9 31 30 20 17 2 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 2 1 6 1 2 2 1 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8 28 26 19 12 93 8 28 26 19 12 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 2 1 4 1 2 1 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 1 4 1 1 2 4 2 6
รวมทั้งหมด 49 162 167 122 67 6 573 1 1 2 1 1 49 162 167 123 68 7 576