ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 28 133 94 29 7 291 3 14 33 12 5 67 31 147 127 41 12 358
วิศวกรรมเครื่องกล 8 48 35 9 3 103 2 4 10 1 17 10 52 45 10 3 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 13 12 4 2 38 7 13 12 4 2 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 6 10 4 6 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 31 17 5 1 55 2 4 10 1 17 3 35 27 6 1 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 46 27 8 2 92 1 17 11 4 33 9 47 44 19 6 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 15 17 6 2 45 5 15 17 6 2 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 31 10 2 47 1 17 11 4 33 4 32 27 13 4 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 11 39 32 12 2 96 1 9 6 1 17 12 48 38 12 3 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 7 4 4 21 6 7 4 4 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 32 28 8 2 75 1 9 6 1 17 6 41 34 8 3 92
รวมทั้งหมด 28 133 94 29 7 291 3 14 33 12 5 67 31 147 127 41 12 358