ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 143 257 234 106 8 776 28 143 257 234 106 8 776
บริหารธุรกิจ 20 76 152 122 34 7 411 20 76 152 122 34 7 411
บธ.บ.การจัดการ 6 35 75 35 12 1 164 6 35 75 35 12 1 164
บธ.บ.การตลาด 7 21 41 51 13 6 139 7 21 41 51 13 6 139
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 20 36 36 9 108 7 20 36 36 9 108
บัญชี 2 47 75 88 56 268 2 47 75 88 56 268
บช.บ.การบัญชี 2 47 75 88 56 268 2 47 75 88 56 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 5 11 21 18 16 1 72 5 11 21 18 16 1 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 5 11 21 18 16 1 72 5 11 21 18 16 1 72
ศิลปศาสตร์ 1 9 9 6 25 1 9 9 6 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 9 9 6 25 1 9 9 6 25
รวมทั้งหมด 28 143 257 234 106 8 776 28 143 257 234 106 8 776