ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปกติ รวมทั้งหมด
2.51-3 3.01-3.5 รวม 2.51-3 3.01-3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 1 2 3
วิทยาศาสตร์ 1 2 3 1 2 3
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 1 2 3 1 2 3