ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2.51-3 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 45 44 28 10 152 1 2 6 9 26 45 46 34 10 161
วิทยาศาสตร์ 13 28 25 6 4 76 1 2 6 9 14 28 27 12 4 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 2 3 1 1 2 2 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 26 25 6 4 73 2 6 8 12 26 27 12 4 81
อุตสาหกรรมเกษตร 12 17 19 22 6 76 12 17 19 22 6 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 12 17 19 22 6 76 12 17 19 22 6 76
รวมทั้งหมด 25 45 44 28 10 152 1 2 6 9 26 45 46 34 10 161