ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ สมทบ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 3.01-3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70 232 274 140 58 9 783 1 1 2 71 232 274 141 58 9 785
พืชศาสตร์ 19 59 66 39 21 3 207 19 59 66 39 21 3 207
ปวส.พืชศาสตร์ 11 7 9 5 3 2 37 11 7 9 5 3 2 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 8 52 57 34 18 1 170 8 52 57 34 18 1 170
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วิทยาศาสตร์ 4 21 14 13 4 56 4 21 14 13 4 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 21 14 13 4 56 4 21 14 13 4 56
สัตวศาสตร์และประมง 24 100 102 60 26 312 24 100 102 60 26 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 12 10 13 6 2 43 12 10 13 6 2 43
ปวส.ประมง 3 13 5 4 3 28 3 13 5 4 3 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 45 66 39 19 176 7 45 66 39 19 176
วท.บ.ประมง 2 32 18 11 2 65 2 32 18 11 2 65
อุตสาหกรรมเกษตร 23 52 92 28 7 3 205 1 1 2 24 52 92 29 7 3 207
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 11 12 24 6 1 54 11 12 24 6 1 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 1 4 1 2 1 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 18 21 9 5 56 3 18 21 9 5 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 9 21 45 12 2 2 91 9 21 45 12 2 2 91
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 1 1 2
รวมทั้งหมด 70 232 274 140 58 9 783 1 1 2 71 232 274 141 58 9 785