ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปกติ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 31 86 97 24 1 250 11 31 86 97 24 1 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 52 82 23 1 166 8 52 82 23 1 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 20 33 9 67 5 20 33 9 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 8 23 7 1 40 1 8 23 7 1 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 24 26 7 59 2 24 26 7 59
วิศวกรรมเครื่องกล 11 23 34 15 1 84 11 23 34 15 1 84
ปวส.ช่างยนต์ 11 23 34 15 1 84 11 23 34 15 1 84
รวมทั้งหมด 11 31 86 97 24 1 250 11 31 86 97 24 1 250