ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามประเภทการศึกษา (แบ่งตามเกรดเฉลี่ย) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปกติ สมทบ พิเศษ รวมทั้งหมด
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม <2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 340 990 1,006 550 167 1 3,054 101 470 382 89 28 1,070 8 11 11 8 12 64 114 449 1,471 1,399 647 207 65 4,238
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 150 178 91 10 460 31 150 178 91 10 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 43 59 37 4 152 9 43 59 37 4 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 19 86 80 27 4 216 19 86 80 27 4 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 3 21 39 27 2 92 3 21 39 27 2 92
วิศวกรรมเครื่องกล 80 221 245 137 35 718 23 112 76 22 7 240 103 333 321 159 42 958
ปวส.ช่างยนต์ 10 39 14 10 2 75 10 39 14 10 2 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 1 11 10 1 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 14 38 47 22 121 14 38 47 22 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 28 81 119 81 27 336 20 75 56 16 2 169 48 156 175 97 29 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 15 39 6 60 3 37 20 2 62 3 52 59 8 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 28 38 25 11 4 106 28 38 25 11 4 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9 4 5 9 11 7 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 96 243 283 169 65 856 45 220 163 27 14 469 8 6 6 4 12 64 100 149 469 452 200 91 64 1,425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 14 4 1 21 2 14 4 1 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 9 17 25 16 69 2 9 17 25 16 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 12 26 23 13 4 78 7 7 13 7 3 37 64 64 19 33 36 20 7 64 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 34 91 74 35 250 14 70 55 12 1 152 8 6 6 4 7 31 38 110 152 90 43 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 95 85 31 3 264 17 77 56 5 155 67 172 141 36 3 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 20 31 2 3 57 1 20 31 2 3 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 65 63 25 3 170 6 46 8 1 61 20 111 71 26 3 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 7 7 5 5 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 32 140 118 51 31 372 17 68 27 5 1 118 49 208 145 56 32 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 46 43 16 9 120 6 46 43 16 9 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 26 94 75 35 22 252 17 68 27 5 1 118 43 162 102 40 23 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 101 236 182 102 26 1 648 16 70 116 35 6 243 5 5 4 14 117 311 303 141 32 1 905
ปวส.ช่างโลหะ 7 18 15 11 1 52 7 18 15 11 1 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 20 14 3 42 5 5 4 14 10 25 18 3 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 16 17 15 6 1 56 1 16 17 15 6 1 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 100 90 59 18 324 11 14 17 7 1 50 68 114 107 66 19 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 19 46 8 2 76 1 19 46 8 2 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 36 102 60 17 1 216 4 32 33 6 75 40 134 93 23 1 291
รวมทั้งหมด 340 990 1,006 550 167 1 3,054 101 470 382 89 28 1,070 8 11 11 8 12 64 114 449 1,471 1,399 647 207 65 4,238